Home Win 10 File host win 10 có tác dụng gì? Cách mở và lưu file khi chỉnh sửa